Evaluering​

​Vindblæs Friskole og børnehave har altid udviklingen for øje. Derfor foregår der en kontinuerlig evaluering af vores pædagogiske og didaktiske arbejde.

Evalueringen forekommer i mange forskellige former, herunder selvevaluering samt lovpligtige.

​​

Afgangsprøver

Der afholdes hvert år afgangsprøver i 9. klasse. I finder herunder skolens resultater, samt den socioøkonomiske reference.

Vindblæs Friskole

Tilsynserklæring

I henhold til friskoleloven påhviler der et ansvar fra forældrekredsen at føre tilsyn med skolens virksomhed i forhold til at leve op til hvad der kræves i folkeskolen. Forældrekredsen vælger en tilsynsførende for en periode af to år. Den tilsynsførende vælges på skolens generalforsamling.

Den tilsynsførende udarbejder hvert år en rapport.

Skolens tilsynsførende er på nuværende tidspunkt :  Elin Juul Hedegaard

Tilsynserklæring

Selvevaluering

Vindblæs Friskole og børnehave foretager kontinuerligt en selvevaluering ud fra særlige fokuspunkter, som hvert år udvælges af lærerne og ledelsen.

Hvert år laves ligeledes en opfølgningsplan ud fra de valgte evalueringspunkter.

I skoleåret 2020/2021 har fokuspunktet for selvevaluering været Støtteundervisning

Der anvendes forskellige former af støtte. Social- og faglig støtte. Herunder tilbydes elever på mellemtrinet et VAKS-forløb i forhold til læsning og stavning. Ligeledes anvendes der årlige test til at vurdere elevernes individuelle niveau. Vores læsevejleder kører løbende igennem året opfølgning på de elever som har læse/stavevanskeligheder ved at give dem strategier.

Evaluering af fokuspunktet: Støtteundervisning

Eleverne har haft stort udbytte af støtteundervisningen og givet lærerne mulighed for at køre en to-lærerordning. På denne måde har det været muligt at niveaudele undervisningen. Den sociale støtte har været god for eleverne i indskoling i forhold til at lære at gå i skole.  Vi fortsætter med at tage årlige test i matematik og dansk. Dette har givet en god kommunikation med forældrene omkring, hvilken indsats de kan gøre hjemme. 

Vi har kunne evaluere, at lærerene og pædagogerne har haft behov for en opgradering i deres kompetencer i forhold til de hjælpemidler/redskaber som findes til elever som enten har læse/stavevanskeligheder eller som er ordblinde. Derfor sendes personalet på kursus i dette i løbet af 2022. 

I skoleåret 2021/2022 vil fokuspunktet for selvevaluering være  Fravær - Læse- skrivestrategi og Inklusion

​Vi vil i skoleåret have fokus på fravær. Vi ønsker at reducere mængden af fravær på hele skolen derfor vil vi afprøve en ny strategi. Vi tager derfor kontakt til forældrene, når en elev har haft mere end fem fraværsperioder. Dette er en omsorgssamtale for at sikre, at eleven trives. 

Der indkaldes som udgangspunkt til en samtale på skolen, hvis eleven har mere end ti fraværsdage i løbet af et skoleår. Det kan dog vurderes, at et telefonopkald kan være tilstrækkelig. 

Ved mere end femten dage vil vi som regel indkalde til et "Undersøgende Team møde) (UTM)

I forhold til læse/skrive strategi vil lærerene og pædagogerne opgraderes i deres kompetencer. Vi håber dermed, at eleverne oplever et udbytte af mindre frustration og mere tid til forståelse i stedet for afkodning. 

I forhold til Inklusion har vi ansat en lærer med  speciale i specialpædagogik, hvilket skal give nogle andre aspekter og kompetencer i forhold til det at have inklusionselever på skolen. 


Undervisningsmiljøvurdering på Vindblæs Friskole og børnehave i skoleåret 2021/2022

På Vindblæs Friskole og børnehave har vi anvendt vækstmodellen til at foretage undervisningsmiljøvurderingen.

Vækstmodellen er baseret på et menneskesyn, hvor konflikter og problemer ses som en mulighed for udvikling igennem dialog.

Vækstmodellen baseres på:

-​Et problem og et ønske om forandring

-​Et værdigrundlag, hvor alle arbejder sammen om den enkeltes trivsel med respekt for familiens, skolens og andres ressourcer.

-​Dialog, hvor vi taler om, hvad der er godt, udfordringer, nye muligheder og derfra laver aftaler.

Det er med alle elever gennemgået, hvad undervisningsmiljø er. Her er det blevet understreget, at det både kan have med de mennesker som omgiver skolen, samt de fysiske omgivelser som eksempelvis lokaler, toiletter og legeplads.

Undervisningsmiljøvurderingen er bygget op efter samme model, men tilpasset til de forskellige afdelinger.

Der er taget udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Hvad går godt? / Hvad fungerer godt?

Hvad går ikke så godt? / Hvad fungerer ikke så godt?

Hvad kan vi gøre ved problemet? / Hvad drømmer I om?

Indskolingen

Hvad går godt?

-​At der er en stor legeplads

-​Gode lærere

-​Vi lærer noget

-​Gode kammerater

-​Emneuger er sjove

-​At have ferie

-​At vi må lave ting i ”Krea” i SFOen

-​At vi har timer, hvor vi hygger

-​”Maddag” i SFOen

-​Matematikfessor

-​Frikvarter

-​Idræt, engelsk og musik er godt

-​Læsebånd

-​Dejligt at gå ture

-​At vi kender elever fra andre klasser

-​En god bus og en sød chauffør

Hvad kan vi gøre bedre?

-​Varmere vand i idræt

-​Gerne mere inde i idræt

-​Døre som selv lukker

-​Svævebanen skal repareres

-​Flere træer på legepladsen

-​Flere bolde

-​Flere gynger

-​Frugtordningen må gerne komme tilbage

-​Mulighed for at arbejde på gangen

-​Toilet lugter lidt

-​Træls man ikke må cykle på skolen

Mellemtrin

Hvad er godt?

-​Dejligt med egen bus.

-​Få elever i klassen.

-​Det er nemt at lære noget og vi lærer meget.

-​Når vi bruger hallen og skolekøkkenet.

-​Ingen mobberi.

-​Friske, glade og positive voksne - deres humør smitter.

-​Vores udflugter og lejrture.

Hvad er ikke så godt?

-​Radiatorerne virker ikke så godt.

-​Stolene er dårlige og giver ondt i kroppen efter en hel skoledag.

-​Toiletterne er beskidte.

-​For mange lektier.

-​Ikke nok udendørsaktiviteter.

-​Kedeligt skolearbejde.

-​Bedre klassefordeling

-​Busplanen giver meget ventetid.

Hvad kan vi gøre?

-Gøre rent på toiletterne, når vi har brugt dem.

-Lave radiatorproblemerne.

-​Købe nye stole.

-​Flere bolde til skolen (eller klasserne) og et bedre parkourområde.

-​Man må være i hallen i pauserne - gårdvagtskema, der tilgodeser dette.

-​Bygge større lokaler.

-​Lave mere mad i køkkenet.

-​Have mere undervisning udenfor.

Overbygning

Hvad fungerer godt?

-​De små pauser

-​Når vi må bruge faglokaler

-​Gode stole i lokalerne

-​Gode kammerater

-​Gåture fungerer som en god pause

-​God variation i undervisning

-​Ekskursioner i fagene er lærerige

-​Hyggehjørner med tæpper og tag på

-​Arbejdspladser på gangen

-​Arrangementer (eksempelvis Halloween, musical, emneuger)

Hvad kunne fungere bedre?

-​Overbygningen mangler ting udenfor

-​Temperaturen kunne være mere stabil i nogle lokaler

-​Mobilskabe er irrelevante

-​Læsebånd fungerer ikke

-​Ingen fysisk aktivitet i timerne

-​Vinduernes skal kunne holdes åbne

-​Flere bolde

-​Basketbane

-​Fodboldbanen

-​Ønske om flere fysiske bøger

-​Mørklægningsgardiner

-​Ikke tysk sidst på dagen

Hvad kan vi gøre for at gøre det bedre?

-​Mere variation i undervisningen

-​Stramme holdere i vinduerne

-​Købe flere bolde

-​Bygge basketbane ved hallen

-​Må anvende hallen i frikvarteret

-​Nye radiatorer

-​Dørlukkere på dørene

-​Bedre lokalefordeling

-​Bygge noget med halvtag udenfor

-​Mobiltelefonerne kunne være i tasken

-​Ny jord og græs på fodboldbanen

-​Købe mørklægningsgardiner til klasserne

-​Flere idrætsaktiviteter med andre skoler

-​Flere bænke udenfor

Få et indblik i

vores dagligdag

Følg med på Vindblæs Friskoles Facebookside, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og gode historier fra dagligdagen.

Kalender​

Tilmeld ugebrevet

Hver uge udsender vi et ugebrev om ugen der er gået på vores friskole. Hvis ikke du modtager det, så tilmeld dig ved at udfylde formularen.

Adresse

Vindblæs Friskole

Norupvej 75, Norup

8970 Havndal

CVR: 43096117

Kontakt os

☎ Tlf.: 98 58 32 99

✉ E-mail: mail@vindblaes.dk

Links

Her ligger skolen