Mobbepolitik på Vindblæs ​Friskole

Målsætning

Det er skolens målsætning at være fuldstændig mobbefri. Skolen tolererer ikke mobning. Det er IKKE den mobbede, der skal sanktioneres over for, men den der mobber!

At undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre og elever bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og eventuelt bekæmpe mobning.

​​Hvad er mobning?

Der findes forskellige måder at definere mobning på. Grundlæggende tales der om mobning, når en person gentagne gange, over en vis periode bliver udsat for fysisk eller psykisk vold fra én eller flere andre personer. Den psykiske vold indbefatter også udefrysning og udelukkelse fra gruppen. Mobning er et overgreb.

Over for mobning står såkaldte ”godmodige drillerier”. Forskellen på mobning og drillerier er, at godmodige drillerier kun forekommer, når alle involverede parter finder drillerierne morsomme. Drillerier har det imidlertid ofte med at udvikle sig - og mobning begynder typisk som drillerier, der tiltagende bliver mere og mere generende og ondskabsfulde i sin karakter.

Konflikter adskiller sig fra mobning ved, at de involverede parter er lige stærke. I forbindelse med mobning er magtforholdet som regel skævt.

​​

Forebyggende indsats mod mobning

1. På skolen

Alle voksne siger fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer og bevidste udefrysninger.

Allerede når der konstateres smådrillerier, bør der gribes ind ved, at det nærmere undersøges om alle involverede parter finder drillerierne i orden. Det skal gøres legalt at sige fra - også over for smådrillerier.

Da mobning erfaringsmæssigt ofte knytter sig til frikvarterer, vægtes tilstedeværelsen af gårdvagter højt.

I det daglige prioriteres samarbejde blandt eleverne samt gensidig hjælp og støtte frem for konkurrence.

For at fremme elevernes følelse af medansvar for hinandens og egen trivsel har skolen etableret venskabsklasser. Det fungerer typisk på den måde, at en klasse på mellemtrinnet har en klasse i indskolingen som venskabsklasse. I forbindelse med dette tiltag arbejdes der på to niveauer: Dels er venskabsklasserne sammen til forskellige forløb som hele grupper, dels tildeles hver elev på mellemtrinnet ansvaret for at hjælpe og støtte en bestemt yngre elev.

Det skal understreges, at alle elever skal fortælle det til en voksen, hvis de oplever, at nogen bliver mobbet.

Derudover gennemføres der trivselsundersøgelser blandt eleverne. I forbindelse med skole/hjem samtalerne drøftes også elevernes trivsel.

​​

2. I hjemmet

Det er af stor betydning for bekæmpelsen af mobning, at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater og andre forældre.

Det er vigtigt, at man i forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder ikke kun inviterer de for tiden mest populære, men inviterer alle – enten hele klassen eller kun piger/kun drenge. Samtidig er det en god idé at prioritere en indbydelse højt.

Derudover der det afgørende, at hjemmet støtter op om skolens arbejde omkring elevernes sociale relationer.

​​

Skulle det alligevel ske

Hvis et barn bliver mobbet, er lærerne på skolen forpligtet til at gribe ind.

Bliver man som forælder bekendt med, at der forekommer mobning på skolen, er det vigtigt, at man tager kontakt til skolens lærere (evt. klasselæreren), så problemets omfang kan afdækkes.

Bliver man som elev på skolen udsat for mobning, eller bliver man bekendt med at en anden elev mobbes, er det vigtigt, at man gør opmærksom på dette. Det kan man gøre enten ved at fortælle om problemet til forældrene derhjemme eller ved at henvende sig direkte til skolens lærere.

Er et barn blevet mobbet, afvikler lærerne personlige samtaler med de involverede. Samtalerne gentages efter en kortere periode som opfølgning. Der tages også kontakt til de involverede forældre.

Stopper mobberen ikke sin adfærd, kan det blive nødvendigt at sanktionere. Der kan blandt andet blive tale om speciel observation i frikvarterer, således at den pågældende elev må følges med en lærer. Også bortvisning kan komme på tale. Forældrene vil også blive inddraget i bekæmpelsen af problemet igen. I yderste konsekvens kan det komme på tale at mobberen foretager et egentligt miljøskifte.​​

Få et indblik i

vores dagligdag

Følg med på Vindblæs Friskoles Facebookside, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og gode historier fra dagligdagen.

Kalender​ 22/23

August måned:

​8/8: Skolestart

9.-10/8: Introtur udskolingen 

17/8: 6.kl på tur til AROS

17/8: Bestyrelsesmøde

18/8: Sommerfest kl 17-20

23/8: Forældremøde udskoling og 1.kl

24/8: Frimærket på bustur

Uge 35: 9.kl tager til Berlin

30/8: Foreningsfestival 3.-4.kl

30/8: Forældremøde 3.kl

September

1/9: Forældremøde Frimærket

6/9: Naturens dag 1.-3.kl

6/9: Verdensholdet 4.-5.kl

7.-9/9: 8.kl tager til København

12/9: Forældremøde mellemtrin

17/9: Arbejdslørdag

19.-21/9: Foto på skolen og børnehaven

20/9: Omlagt dag: Trafik

22/9: Vikingeløb 7.kl

26/9: Bestyrelsesmøde

27/9: Aftenskole på AROS (7.-9.kl)

Oktober

3/10: Omlagt dag: Job og erhverv

Uge 41: Emneuge

14/10: Skolernes motionsdag

Uge 42: Efterårsferie

27/8: Halloweenarrangement på skolen

29/10: Halloween i børnehaven

November

3/11: 7.kl med præsterne i Viborg

5/11: Pædagogisk dag 

7/11: Bestyrelsesmøde

9/11: Rådet for sikker trafik

9/11: Uddannelsesaften 8.-9.kl

18/11: 3.-4.kl ved saltcenteret

21/11: Skolen i biografen 0.-2.kl

24/11: Juleklippedag

23/11: Aftenskole på Aalborg teater - Oliver Twist (7.-9.kl)

25/11: Julestue

December

Uge 50: T-prøver for 8.-9.kl

20/12: Juleafslutning

Januar

​Uge 2: 8.-9.kl arbejder med projekt

Februar

Uge 5 og 6: Teateruger

Torsdag 9/2: Præmiere og skolefest

Uge 7: Alle holder vinterferie

24/2: Fastelavn og Skakdag

Marts

Uge 13: Emneuge for hele skolen og Introkurser for 8.kl

31/3: Rynkebyløb

April

Uge 14: Påskeferie (SFO og børnehave er åben mandag-onsdag)

16/4: Konfirmation 7.kl elever

21/4: Omlagt dag: 1.hjælp

21/4: SSP-arrangement 7.-9.kl

25/4: Offentliggørelse af udtræk til eksamen

27/4: Generalforsamling med spisning

Maj

Uge 18: Skr. prøver starter

10/5: Omlagt dag: Kroppen

10/5: Aftenskole 7.-9.kl

17/5: Fællesspisning i børnehaven

26/5: 9.kl sidste skoledag

Juni

Uge 23: Lejrskoleuge og praktik for 8.kl

20/6: Dimission med spisning

23/6: Sidste skoledag inden sommerferien

Tilmeld ugebrevet

Hver uge udsender vi et ugebrev om ugen der er gået på vores friskole. Hvis ikke du modtager det, så tilmeld dig ved at udfylde formularen.

Adresse

Vindblæs Friskole

Norupvej 75, Norup

8970 Havndal

CVR: 43096117

Kontakt os

☎ Tlf.: 98 58 32 99

✉ E-mail: mail@vindblaes.dk

Links

Her ligger skolen